Informácie o ŠJ Dojč

Vážení stravníci, aby sme zabezpečovali dobrý priebeh výdaja a odberu stravy, je treba dodržiavať nasledovné pokyny:

zaplatenie stravy na nasledujúci mesiac do 15. dňa súčasného mesiaca (to znamená 15 dní pred začatím nového mesiaca) a to:

- trvalým príkazom cez bankový účet,

- príkazom cez internetbanking,

stravník pri každom odbere stravy priloží svoj ČIP

odhlasovanie zo stravy len prostredníctvom elektronickej formy (cez edupage v sekcii Komunikácia >>> Školská jedáleň) - deň vopred do 14.00 hodiny (ak to nie je možné, tak v príslušnom dni sa odhlásenie môže uskutočniť do 6.00 hod.  len prostredníctvom elektronického odhlásenia na webovej stránke edupage.org).

Neskoršia hodina odhlásenia nebude akceptovaná!

Číslo účtu: SK23 5600 0000 0092 0970 9003

Na platbu cez internetbanking a na platbu trvalým príkazom sa uvádza:

- meno , priezvisko a trieda žiaka

- žiadame o jeho dôsledné vyplnenie pre správnu identifikáciu platby

Konštantný symbol: 0308

Platba pre trvalé príkazy Cena jedného obedu
škôlka – 24 € škôlka – 1,20 € (desiata, obed, olovrant)
1.stupeň – 21 € 1.stupeň – 1,01 €
2.stupeň – 22 € 2.stupeň – 1,09 €
desiata – 7 € desiata – 0,34 €

 

Bez zaregistrovaného ZÁPISNÉHO LÍSTKA a bez vopred zaplateného stravného poplatku nebude žiak zaradený do stravovacieho systému a strava mu nebude poskytnutá.

Pre zaradenie do stravovacieho systému treba mať vyrovnané dlhy z predchádzajúceho mesiaca.

Zápisný lístok treba odovzdať určenej zodpovednej osobe.

POZOR!!! Už nie je možné telefonické odhlasovanie zo stravy (odhlasovanie len na základe elektronického odhlasovania!)

Pri zaplatení stravy vzniká kredit, ktorý ak nie je v daný mesiac využitý, presúva sa do ďalšieho mesiaca, kedy môže byť uplatnený. Stravník si tak môže skontrolovať stav účtu. V prípade, že kredit nemá, nemôže odoberať stravu. V prípade nevyužitého kreditu na konci školského roka bude stravníkovi vyplatený preplatok.

Každý stravník si musí zakúpiť čip na odber stravy, ktorý slúži na odber stravy. Cena čipu je 2 €. V prípade straty čipu je jeho náhrada spoplatnená sumou 2 €, každá ďalšia strata 5 €.

Informácia o čipoch neplatí pre deti v materskej škole.

Diétne stravovanie detí

Podľa Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330 zo 14.augusta 2009 o zariadení školského stravovania § 2 písmeno b sa v zariadeniach školského stravovania zabezpečuje diétne stravovanie detí a žiakov v čase ich pobytu v školách alebo v školských zariadeniach.

Na špeciálnu úpravu stravy boli MŠ SR stanovené 3 druhy diét, určené na používanie pri výrobe diétnych jedál v školskom stravovaní.

Sú to diéty : šetriaca, diabetická, bezlepková.

Za diétne stravovanie sa nepovažuje vegetariánstvo, vegánstvo a pod.

Diétne stravovanie je možné zabezpečiť v zariadení školského stravovania spôsobom:
Formou donášky hotových diétnych jedál zákonným zástupcom dieťaťa.

O spôsobe, zabezpečovaní a určení najnižšieho počtu diétneho stravovania rozhoduje zriaďovateľ.
O zabezpečenie diétneho stravovania písomne požiada zákonný zástupca dieťaťa vedúcu zariadenia školského stravovania. Žiadosť musí obsahovať potvrdenie stanovenej diéty ošetrujúcim lekárom.

Donáška stravy do školského zariadenia je možná len za dodržania nasledovných podmienok:

1./ Rodičia budú stravu pripravenú v domácnostiach prispôsobovať jedlám v jedálnom lístku školského zariadenia
2./ Rodičia budú zodpovedať za zdravotnú nezávadnosť použitých surovín a hotového jedla
3./ Pokrm sa bude donášať v obaloch použiteľných na zohriatie.

Ďalšie podmienky, ako je uskladnenie, zohrievanie a pod. sú určené pre školské stravovacie zariadenie.