Informácie o ŠJ Dojč

Stravovanie v školskom roku 2019/2020

Vážení rodičia,

od 01. 09. 2019 sa bude podľa zákona o dotáciách poskytovať príspevok na obed vo výške 1,20 € na deň na každého žiaka ZŠ a predškoláka v MŠ. Nárok majú všetci žiaci, ktorí sa zúčastnia vyučovacieho procesu v danom dni aj predškoláci v MŠ.

Jednorázová zábezpeka vo výške 20 € na školský rok. Zábezpeka bude slúžiť na refundáciu neodhlásenej stravy.

veková 

kategória stravníkov

Stravné 

2. finančné pásmo

Výška dotácie 

na jedlo v €

Výška úhrady za 

potraviny od

01.09.2019

Úhrada časti 

režijných nákladov

za stravníka od

01.09.2019

Celková výška úhrady za stravníka na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky 

/ deň od 01.09.2019

Materská škola 

( stravníci od 2 – 5 rokov)

Desiata 0,36 € 

Obed 0,85 €

Olovrant 0,24 €

Spolu/deň 1,45 €

bez dotácie Desiata 0,36 € 

Obed 0,85 €

Olovrant 0,24 €

Spolu/deň 1,45 €

5,0 €/mesiac Desiata 0,36 € 

Obed 0,85 €

Olovrant 0,24 €

Spolu/deň 1,45 €

Materská škola 

( stravníci od 2 – 5 rokov), ak sú

deti v HN, alebo ich rodičia

nedosahujú príjem vo výške

život. minima

Desiata 0,36 € 

Obed 0,85 €

Olovrant 0,24 €

Spolu/deň 1,45 €

1,20 Desiata 0,36 € 

Obed 0,85 €

Olovrant 0,24 €

Spolu/deň 1,45 €

5,0 €/mesiac Desiata 0,36 € 

Obed 0,85 €

Olovrant 0,24 €

Dotácia 1,20 €

Spolu/deň 0,25 €

Materská škola – predškoláci – 

deti rok pred plnením povinnej

školskej dochádzky

Desiata 0,36 € 

Obed 0,85 €

Olovrant 0,24 €

Spolu/deň 1,45 €

1,20 Desiata 0,36 € 

Obed 0,85 €

Olovrant 0,24 €

Spolu/deň 1,45 €

5,0 €/mesiac Desiata 0,36 € 

Obed 0,85 €

Olovrant 0,24 €

Dotácia 1,20 €

Spolu/deň 0,25 €

Základná škola- I. stupeň 

(od 6-11 rokov)

Desiata 0,49 € 

Obed 1,15 €

Spolu/deň 1,64 €

1,20 Desiata 0,49 € 

Obed 1,15 €

Spolu/deň 1,64 €

5,0 €/mesiac Desiata 0,49 € 

Obed 1,15 €

Dotácia 1,20 €

Spolu/deň 0,44 €

Základná škola – I. stupeň 

(od 6-11 rokov)

žiaci, ktori poberajú len obed

Obed 1,15 € 

Spolu/deň 1,15 €

1,20 Obed 1,15 € 

Spolu/deň 1,15

5,0 €/mesiac Obed 1,15 € 

Dotácia 1,20 €

Spolu/deň 0,00 €

0,05 € z dotácie použité na režijné náklady

Základná škola – II. stupeň 

(od 11 – 15 rokov)

Desiata 0,53 € 

Obed 1,23 €

Spolu/deň 1,76 €

1,20 Desiata 0,53 € 

Obed 1,23 €

Spolu/deň 1,76 €

5,0 €/mesiac Desiata 0,53 € 

Obed 1,23 €

Dotácia 1,20 €

Spolu/deň 0,56 €

Základná škola – II. stupeň 

(od 11-15 rokov)

žiaci, ktorí poberajú len obed

Obed 1,23 € 

Spolu/deň 1,23 €

1,20 Obed 1,23 € 

Spolu/deň 1,23 €

5,0 €/mesiac Obed 1,23 € 

Dotácia 1,20 €

Spolu/deň 0,03 €

Číslo účtu: SK23 5600 0000 0092 0970 9003

Zásady stravovania:

 • podmienkou nového systému je plusové konto užívateľa (uhradený poplatok za stravu)
 • odhlásiť a prihlásiť na  stravu je možné do 14,00 hod. pracovný deň dopredu
 • Odhlasovanie ani prihlasovanie v ranných hodinách na daný deň nie je prípustné a nebude akceptované
 • obed, ktorý sa nedá odhlásiť, alebo v prípade choroby, je možné prvý deň odobrať do obedára v čase od 11,30 hod. do 12,oo hod. Osoba, ktorá pre stravu príde, si naservírovaný obed z taniera sama prekladá do obedára. Ostatné dni je potrebné stravu odhlásiť
 • obedy sa pripravujú pre žiakov prítomných na vyučovaní. Vyhláška hovorí, že dieťa má nárok na stravu, pokiaľ sa zúčastní školského vyučovania
 • neodhlásená alebo neodobratá strava prepadá a náhrada sa neposkytuje

ODHLASOVANIE ZO STRAVY:

 • Odhlasovanie pomocou nového systému Vám ušetrí čas aj finančné prostriedky vynaložené za telefónny hovor. Ak dieťa chýba, rodič ho vie odhlásiť ľahko cez svoje konto.  Taktiež vidí presne, ktoré dni sa dieťa stravuje.Odhlasovanie návod:Odhlasovanie a prihlasovanie na obed je možné prostredníctvom:
 • mobilnej aplikácie EduPage  v sekcii “Jedálny lístok”
 • webovej stránky našej školy v sekcii “Žiaci a rodičia” a následne “Jedálny lístok”
 • tel. číslo: 0911 844 665

VRÁTENIE PREPLATKOV

 • bude realizované v priebehu mesiaca august bezhotovostne

Číslo účtu: SK23 5600 0000 0092 0970 9003