Oznamy a novinky, tlačivá

→ POTREBNÉ TLAČIVÁ KU STIAHNUTIU:

♦ Žiadanka o uvoľnenie žiaka z vyučovania

♦ Žiadosť o individuálne vzdelávanie

♦ Žiadosť o povolenie osobitného spôsobu školskej dochádzky v zahraničí

♦ Žiadosť o oslobodenie dieťaťa z vyučovania telesnej a športovej výchovy

♦ Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky

♦ Žiadosť o prijatie dieťaťa do školského klubu detí

♦ Žiadosť o prijatie dieťaťa do základnej školy

♦ Dotazník novoprijatého žiaka

 

Stupnica na hodnotenie testov: Stupnica hodnotenia testov


→ Oznam o nároku a vyplácaní cestovného: Nárok na dopravné

Dopravné! – Príspevok na dopravu žiakov sa v školskom roku 2017/2018 vypláca bezhotovostne na účet zákonného zástupcu žiaka mesačne, po spracovaní dochádzky!


→ Vážení rodičia, v sekcii “JEDÁLEŇ – INFORMÁCIE O ŠJ DOJČ” nájdete

PODROBNÝ PREHĽAD O ODBERE STRAVY ŽIAKMI!


→ Poplatok za ŠKD: 2€ na mesiac


→ RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK – schválený plenárnym rodičovským združením dňa 09. 09. 2015.

Jedno dieťa 10 €
Dve a viac detí 12 €