Oznamy a novinky, tlačivá

Riaditeľ ZŠ s MŠ udeľuje

z organizačných dôvodov zabezpečenia Testovania T5-2019

žiakom 6. – 9. ročníka

RIADITEĽSKÉ  VOĽNO

dňa 20.11.2019

 

 

 

TESTOVANIE T5 – 2019

sa uskutoční 20. novembra 2019.

Ďalšie informácie v sekcii Výchovný poradca

 

 

→ POTREBNÉ TLAČIVÁ KU STIAHNUTIU:

♦ Žiadanka o uvoľnenie žiaka z vyučovania

♦ Žiadosť o individuálne vzdelávanie

♦ Žiadosť o povolenie osobitného spôsobu školskej dochádzky v zahraničí

♦ Žiadosť o oslobodenie dieťaťa z vyučovania telesnej a športovej výchovy

♦ Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky

♦ Žiadosť o prijatie dieťaťa do školského klubu detí

♦ Žiadosť o prijatie dieťaťa do základnej školy

♦ Dotazník novoprijatého žiakafoto

 

=========================================================

!!! P O Z O R !!! – Z M E N A

Nové telefónne číslo na prihlasovanie a odhlasovanie sa zo stravy

0 9 1 1  8 4 4  6 6 5

=========================================================

 

Stupnica na hodnotenie testov: Stupnica hodnotenia testov


→ Oznam o nároku a vyplácaní cestovného: Nárok na dopravné

Dopravné! – Príspevok na dopravu žiakov sa v školskom roku 2019/2020 vypláca bezhotovostne na účet zákonného zástupcu žiaka mesačne, po spracovaní dochádzky!

 

→ Poplatok za ŠKD: 5€ na mesiac