Oznamy a novinky, tlačivá

 

POTREBNÉ TLAČIVÁ A OZNAMY

 

Otvorenie školy od 22.6.2020 pre triedy 6. – 9. ročníka

Vedenie ZŠ s MŠ Dojč oznamuje, že na základe Rozhodnutia ministra školstva od 22.6.2020 môžu žiaci 6. – 9. ročníka dobrovoľne nastúpiť do školy.

Žiadame rodičov, aby oznámili záujem/nezáujem o nástup do školy svojho dieťaťa cez svojich triednych učiteľov v termíne do 17.6.2020.

V prípade nástupu do ZŠ je potrebné priniesť písomné vyhlásenie rodiča, že dieťa neprejavuje žiadne príznaky ochorenia.

Ak sa chce dieťa stravovať v školskej jedálni, je potrebné  prihlásiť ho cez edupage alebo u vedúcej ŠJ.

Vyučovanie bude do 12,30 hod.

 

 

 


Oznam zabezpečenie návozu a odvozu detí

Oznam pre rodičov Konzultačné hod.

Oznam pre cestujúcich

Informácie k organizácii a podmienkam výchovy a vzdelávania do konca školského roka 2019/2020Hodnotenie žiakov v 2. polroku 2019/2020

Prevádzka školy a ŠKD

Vyhlásenie o príznakoch

Hodnotenie žiakov v 2. polroku 2019/2020


Organizácia a pokyny Ministerstva školstva pre základné školy

 


POTREBNÉ TLAČIVÁ KU STIAHNUTIU:

Oznam -podávanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole v školskom roku 2020/2021

Ž I A D O S Ť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

♦ Žiadanka o uvoľnenie žiaka z vyučovania

♦ Žiadosť o individuálne vzdelávanie

♦ Žiadosť o povolenie osobitného spôsobu školskej dochádzky v zahraničí

♦ Žiadosť o oslobodenie dieťaťa z vyučovania telesnej a športovej výchovy

♦ Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky

♦ Žiadosť o prijatie dieťaťa do školského klubu detí

♦ Žiadosť o prijatie dieťaťa do základnej školy

♦ Dotazník novoprijatého žiakafoto

 

=========================================================

!!! P O Z O R !!! – Z M E N A

Nové telefónne číslo na prihlasovanie a odhlasovanie sa zo stravy

0 9 1 1  8 4 4  6 6 5

=========================================================

 

Stupnica na hodnotenie testov: Stupnica hodnotenia testov


→ Oznam o nároku a vyplácaní cestovného: Nárok na dopravné

Dopravné! – Príspevok na dopravu žiakov sa v školskom roku 2019/2020 vypláca bezhotovostne na účet zákonného zástupcu žiaka mesačne, po spracovaní dochádzky!

 

→ Poplatok za ŠKD: 5€ na mesiac

ŠKOLSKÝ ČASOPIS POHOĎÁK

V posledný novembrový týždeň vyšlo prvé číslo nášho školského časopisu. Za šestnástimi farebnými stránkami sa ukrýva množstvo práce 11 žiakov našej školy. V jesennom čísle nájdete články nielen o padaní lístia, ale tiež čosi o jesennej móde, nechýbajú recepty na jedlo z tekvice či článok o dušičkovom období. Ak ste jazykovo zdatní, určite vás neprekvapí článok a básne v anglickom jazyku. Môžete si prečítať, čo sme zistili od pána riaditeľa. Vedeli ste, že je vášnivým poľovníkom? Alebo, že už niekoľkokrát bol v Afrike? Viete, aké nebezpečenstvá tam číhajú na ľudí? V časopise sa dozviete sa do akých súťaží sme sa zapojili, kde sme s našimi žiakmi boli, aké akcie sme v škole mali. Ponúkame tri vedomostné súťaže, pre víťazov sme pripravili pekné ceny. Máte radi lieskovo-orieškový krém? Po prečítaní nášho príspevku zvážite, či vám naozaj chutí. J

Zároveň by sme chceli poďakovať Rodičovskému združeniu pri ZŠ s MŠ Dojč za finančný príspevok na tlač časopisu. Pre tých, ktorí máte záujem, je časopis k dispozícii v škole u p. uč. Vymislickej. Cena časopisu je symbolická – 1,5€.