“Podporené nadáciou Volkswagen Slovakia”

“Podporené Nadáciou Volkswagen Slovakia”

Grantové pravidlá programu “Tajomstvá labáku”

Projekt:

♦ má za cieľ umožniť kvalitnejšiu a modernejšiu výučbu v školských laboratóriách

♦ má nedostačujúce štátne grantové prostriedky

♦ má obsahovú kvalitu, je jasný, konkrétny, presvedčivý

♦ má jasný časový a finančný plán

♦ má v súčasnosti prioritu potreby riešenia

♦ realizuje sa na základnej škole na území Slovenska

♦ po ukončení bude vyhotovená záverečná správa s dokladmi o využití prostriedkov, ktoré dostane nadácia k dispozícii

 

Ďalšie pravidlá:

základná škola si môže podať projekt 1 x ročne

♦ výška podpory je max. 2000€

 

Informácie o projekte, ktorý Základná škola Dojč získala:

Názov projektu: “Nový pohľad na labák”

Potreba projektu: Nová koncepcia výučby ChémieFyziky si žiada kvalitnejšiu a najmä modernejšiu výučbu, čo súčasný stav školského laboratória neumožňuje. Radi by sme žiakom umožnili hlbšie porozumenie zákonitostiam chemických javov hlavne experimentálnym spôsobom, k čomu by významne prispela a pomohla realizácia tohto projektu.

Cieľ a cieľová skupina projektu: Základným cieľom je dosiahnutie kvalitnejšej a modernejšej výučby v školskom laboratóriu, rozvoj prírodovednej gramotnosti a realizácia laboratórnych prác prostredníctvom aktívneho poznávania. Výučba v laboratóriu sa dotýka II. stupňa ZŠ – ISCED 2, kde sa vyučujú predmety Chémia a Fyzika.

 

Priebeh realizácie projektu:

Fotografie vytvorené pred realizáciou projektu …


Výmena pôvodných okien za plastové


Ďalšie práce …

Projekt “Nový pohľad na labák” bol úspešne ukončený ku koncu augusta 2012.

Slávnostné otvorenie školského chemického laboratória sa konalo 03. 09. 2012

Touto cestou sa chceme  v mene všetkých žiakov navštevujúcich ZŠ Dojč Nadácii Volkswagen a pánovi Macákovi poďakovať za výbornú spoluprácu a umožnenie realizácie nášho projektu.