Školský vzdelávací program

Plán výchovného poradcu 2016 (1)

ZŠ plán 2016 (1)

Školský učebný plán

učeb.plán pre 1.-4.roč 2016

Školský učebný plán 7. – 9.roč

príloha iŠkVP 2.a 6.roč

Organizačný poriadok ZŠ s MŠ Dojč 2015

Pracovný poriadok