Smernice

 

Základná škola s materskou školou Dojč 137, 906 02 Dojč

_____________________________________________________

 

 

Smernica riaditeľa č. 1/2012

o používaní mobilných telefónov


Podľa vyhlášky MŠ SR 320/2008 o základnej škole a POP na školský rok 2011/2012  vymedzujem opatrenia ohľadom používania mobilného telefónu v zmysle § 20 ods. 7 uvedenej vyhlášky

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenia


 1. Účelom smernice je ustanoviť zásady používania mobilných telefónov žiakmi ZŠ Dojč a vymedziť opatrenia v prípade jej porušenia.
 2. Smernica  je záväzná pre žiakov pri používaní mobilov a pre zamestnancov pri kontrole dodržiavania zásad používania mobilných telefónov žiakmi.

 

Čl. 2

Všeobecné ustanovenia


 1. Pod vyučovaním sa rozumie sled vyučovacích hodín a prestávok v čase od 07:30 hod. do 13:30 hod..
 2. Počas vyučovania žiak nesmie používať mobilný telefón.
 3. Použiť ho môže iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa, riaditeľa alebo jeho povereného zástupcu.
 4. Ak žiak príde do školy s mobilným telefónom nahlási túto skutočnosť triednemu  učiteľovi a počas celého vyučovania musí mať mobilný telefón vypnutý.
 5. Žiak nesmie mobil zneužiť na šikanovanie.

 

Čl. 3

Opatrenia


Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z opatrení:

 1. zápis poznámky
 2. napomenutie triednym učiteľom
 3. pokarhanie triednym učiteľom
 4. pokarhanie riaditeľom školy
 5. zníženie známky zo správania

 

Čl. 4

Previnenia


 1. Ak žiak neoznámi mobilný telefón a počas vyučovania mu mobilný telefón zazvoní alebo mu príde SMS, považuje sa to za hrubé porušenie školského poriadku. Vyučujúci mu urobí zápis. Mobilný telefón vyučujúci odoberie a dá ho na určené miesto v riaditeľni. Mobilný telefón bude vrátený len zákonnému zástupcovi žiaka.
 2. Ak žiak počas vyučovania použije mobilný telefón na výhražné SMS správy, telefonáty, filmovanie,urobí fotografie alebo inak použije mobilný telefón na ponižovanie ľudskej dôstojnosti, bude to považované za šikanovanie  a v takomto prípade vyučujúci  navrhne zníženú známku zo správania o jeden stupeň bez postupnosti vymedzenej v školskom poriadku.

 

 

Čl. 5

Zodpovednosť


 1. Triedny učiteľ zodpovedá za oboznámenie žiakov s touto smernicou.
 2. Triedny učiteľ zodpovedá za oboznámenie  rodičov s touto smernicou.
 3. Triedny učiteľ zodpovedá za vyvodzovanie opatrení pri previnení žiakov a vedení písomnej agendy s tým súvisiacej. Zasielanie upozornení na priestupky rodičom.

 

Čl.6

Záverečné ustanovenie


Smernica nadobúda účinnosť od 01. februára  2012.

 

 

 

 

 

Mgr. Drahotín Nečas

riaditeľ školy

________________________________________________________________________

Ďalšie smernice:

Smernica – študium v zahranici

Smernica – výlety

Smernica – dozor 2013