Výchovný poradca

Ako na strednú školu

  • Na našej škole je výchovnou poradkyňou Mgr. Ľubica Ušiaková. Poradenský deň – po dohovore na telefónnom čísle: 034/65 36 126. Informácie súvisiace s výberom SŠ získate na internetovej stránke: www.stredneskoly.eu www.svslm.sk

 

TESTOVANIE T5-2019 sa uskutoční 20. novembra 2019

Zakladne informacie_T5_2019_final

 

Harmonogram prijímania na Strednú školu pre školský rok 2019/2020

Harmonogram prijímacieho konania na stredné školy podľa § 62 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákonom č. 324/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony)

A/ Predkladanie prihlášok

Prihlášku vypĺňa ZŠ – výchovný poradca. Zákonný zástupca a žiak svojím podpisom potvrdia údaje a prihlášku dajú potvrdiť pediatrovi. Každý žiak si môže podať 2 prihlášky na 1. kolo prijímacieho konania na SŠ. V prípade, že má žiak záujem o školu, kde sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a talentu môže si podať ďalšie 2 prihlášky/tzv. talentovky/ .

Žiak odovzdá podpísané a potvrdené prihlášky výchovnému poradcovi :

  • na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu : do 20. 2. 2020
  • na ostatné študijné a učebné odbory : do 10.4.2020

Prihláška musí byť podpísaná :zákonným zástupcom, žiakom ,potvrdená pediatrom, v prípade potreby odborným lekárom.

B/ Odosielanie prihlášok

Škola posiela prihlášky žiakov hromadne doporučeným spôsobom:

na školy s talentovými skúškami a bilingválne gymnáziá do 28.2. 2020

na ostatné stredné školy a osemročné gymnáziá do 20.4. 2020

 

C/ Konanie prijímacích skúšok

talentovky: 15.3. – 30.4.2020

1.kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií): 11.5.2020

1.kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií): 14.5.2020

2.kolo prijímacích skúšok: 16.6.2020 / do 6.6.2019 stredné školy zverejnia konanie 2. kola/

 

Testovanie T9-2020 sa bude konať 1. apríla 2020

Náhradný termín 15.apríla 2020