1. A

Triedna učiteľka: Mgr. Tatiana Podoliaková

Počet žiakov: 18

Rozvrh hodín

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok SJL MAT NBV SJL ETV
Utorok MAT SJL TEV SJL HUV
Streda SJL MAT PRV SJL
Štvrtok MAT SJL SJL TEV
Piatok SJL MAT SJL VYV VYV

 

SJL – slovenský jazyk a literatúra; MAT – matematika; HUV – hudobná výchova; VYV – výtvarná výchova; TEV – telesná výchova; PRV – prvouka; NBV – náboženská výchova; ETV – etická výchova