2. A

Triedna učiteľka: PaedDr. Jaroslava Božková

 

Počet žiakov: 15

Rozvrh hodín:

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok SJL MAT TEV SJL HUV ETV
Utorok MAT SJL VYV VYV
Streda SJL MAT PRV SJL
Štvrtok MAT SJL ANJ SJL TEV
Piatok SJL MAT SJL NBV PRV

 

MAT – matematika; SJL – slovenský jazyk a literatúra; ANJ – anglický jazyk; TEV – telesná výchova; ETV – etická výchova; NBV – náboženská výchova; VYV  - výtvarná výchova; PRV – prvouka; HUV – hudobná výchova;