3. A

Triedna učiteľka: Mgr. Andrea Hrnčiríková

 

Počet žiakov: 18

Rozvrh hodín:

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok SJL MAT SJL HUV CGT
Utorok MAT SJL TEV ANJ VYV ETV
Streda SJL MAT SJL INF ANJ
Štvrtok MAT SJL TEV NBV VLA
Piatok MAT ANJ SJL PDA PVC

 

SJL – slovenský jazyk a literatúra; MAT – matematika; VYV – výtvarná výchova; PDA – prírodoveda; PVC – pracovné vyučovanie; ETV – etická výchova; ANJ – anglický jazyk; TEV – telesná výchova; NBV – náboženská výchova; VLA – vlastiveda; HUV – hudobná výchova; IFV – informatická výchova; CGT – čitateľská gramotnosť