3. A

Triedna učiteľka: Mgr. Ľubica Michálková

 

Počet žiakov: 11

Rozvrh hodín:

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok SJL MAT SJL ANJ TEV PDA
Utorok SJL PVC MAT VLA HUV
Streda SJL MAT CGT TEV ANJ ETV
Štvrtok IFV MAT SJL VYV NBV
Piatok SJL ANJ MAT SJL

 

SJL – slovenský jazyk a literatúra; MAT – matematika; VYV – výtvarná výchova; PDA – prírodoveda; PVC – pracovné vyučovanie; ETV – etická výchova; ANJ – anglický jazyk; TEV – telesná výchova; NBV – náboženská výchova; VLA – vlastiveda; HUV – hudobná výchova; IFV – informatická výchova; CGT – čitateľská gramotnosť