3. A

Triedna učiteľka: Mgr. Ľubica Michálková

 

Počet žiakov: 11

Rozvrh hodín:

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok SJL MAT SJL VYV ANJ ETV
Utorok MAT SJL VLA TEV ANJ
Streda SJL MAT SJL INF CGT
Štvrtok MAT SJL HUV PDA NBV
Piatok SJL MAT ANJ TEV PVC

 

SJL – slovenský jazyk a literatúra; MAT – matematika; VYV – výtvarná výchova; PDA – prírodoveda; PVC – pracovné vyučovanie; ETV – etická výchova; ANJ – anglický jazyk; TEV – telesná výchova; NBV – náboženská výchova; VLA – vlastiveda; HUV – hudobná výchova; IFV – informatická výchova; CGT – čitateľská gramotnosť