4. A

Triedna učiteľka: PaedDr. Viola Žilínková

Počet žiakov: 12

Rozvrh hodín:

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok MAT SJL PDA SJL TEV
Utorok SJL ANJ MAT CGT HUV IFV
Streda SJL MAT VLA TEV NBV ETV
Štvrtok SJL MAT ANJ VYV
Piatok ANJ SJL MAT SJL PVC

 

ANJ – anglický jazyk; MAT – matematika; SJL – slovenský jazyk a literatúra; VLA – vlastiveda; PVC – pracovné vyučovanie; ETV – etická výchova; TEV – telesná výchova; PDA – prírodoveda; NBV – náboženská výchova; HUV – hudobná výchova; VYV – výtvarná výchova; CGT – čitateľská gramotnosť; IFV – informatická výchova