5. A

Triedna učiteľka: Mgr. Dana Zlochová

 

Počet žiakov: 19

Rozvrh hodín:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondelok BIO MAT SJL ANJ/THD ANJ/THD TEV TEV
Utorok MAT SJL VYV VYV ETV
Streda SJL DEJ MAT NBV GEG ANJ
Štvrtok SJL ANJ INF MAT BIO TEV TEV
Piatok MAT CGT SJL GEG HUV ANJ

 

SJL – slovenský jazyk a literatúra; MAT – matematika; TEV – telesná výchova; ANJ – anglický jazyk; HUV – hudobná výchova; GEG – geografia; INF –  informatika; DEJ – dejepis; ETV – etická výchova; OBN – občianska náuka; BIO – biológia; VYV – výtvarná výchova; THD – technika; NBV – náboženská výchova