5. A

Triedna učiteľka: Mgr. Jarmila Masárová

 

Počet žiakov: 19

Rozvrh hodín:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondelok MAT BIO SJL ANJ/THD ANJ/THD
Utorok SJL MAT VYV VYV GEG ANJ
Streda MAT ANJ/INF ANJ/INF SJL TEV HUV
Štvrtok GEG BIO MAT SJL DEJ ANJ ETV
Piatok NBV SJL OBN MAT TEV

 

SJL – slovenský jazyk a literatúra; MAT – matematika; TEV – telesná výchova; ANJ – anglický jazyk; HUV – hudobná výchova; GEG – geografia; INF –  informatika; DEJ – dejepis; ETV – etická výchova; OBN – občianska náuka; BIO – biológia; VYV – výtvarná výchova; THD – technika; NBV – náboženská výchova