6. A

Triedna učiteľka: Mgr. Dana Zlochová

 

Počet žiakov: 20

Rozvrh hodín:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondelok MAT SJL DEJ ANJ/THD ANJ/THD TEVd TEVd
Utorok SJL MAT OBN FYZ GEG ANJch
Streda DEJ BIO SJL MAT NBV ANJd
Štvrtok SJL ANJ/INF ANJ/INF MAT FYZ TEVch TEVch
Piatok MAT SJL GEG BIO VYV HUV

 

SJL – slovenský jazyk a literatúra; MAT – matematika; TEV – telesná výchova; ANJ – anglický jazyk; HUV – hudobná výchova; GEG – geografia; INF –  informatika; DEJ – dejepis; ETV – etická výchova; OBN – občianska náuka; BIO – biológia; VYV – výtvarná výchova; THD – technika; NBV – náboženská výchova