6. A

Triedna učiteľka: Mgr. Dana  Motusová

 

Počet žiakov: 16

Rozvrh hodín:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondelok VYV ANJ MAT SJL GEG HUV
Utorok MAT DEJ SJL ANJ TEV/THD d TEV/THD ch
Streda BIO CGT OBN MAT SJL FYZ
Štvrtok DEJ SJL TEV/INF d TEV/INF ch MAT GEG ETV
Piatok SJL MAT ANJ FYZ NBV

 

SJL – slovenský jazyk a literatúra; MAT – matematika; TEV – telesná výchova; ANJ – anglický jazyk; HUV – hudobná výchova; GEG – geografia; INF –  informatika; DEJ – dejepis; ETV – etická výchova; OBN – občianska náuka; BIO – biológia; VYV – výtvarná výchova; THD – technika; NBV – náboženská výchova