8.A

Triedna učiteľka: Mgr. Michaela Domsitzová

 

Počet žiakov: 16

Rozvrh hodín:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondelok MAT NEJ/KAJ SJL FYZ DEJ NBV
Utorok MAT BIO CHE SJL TEV/THD TEV/THD ETV
Streda SJL MAT ANJ HUV VYV GEG
Štvrtok OBN SJL MAT NEJ/KAJ ANJ FYZ
Piatok ANJ MAT SJL CHE TEV/INF TEV/INF

 

MAT – matematika; FYZ – fyzika; SJL – slovenský jazyk a literatúra; INF – informatika; NEJ – nemecký jazyk; BIO – biológia; CGT – čitateľská gramotnosť; CHE – chémia; TEV – telesná výchova; HUV – hudobná výchova; ANJ – anglický jazyk; DEJ – dejepis; VYV – výtvarná výchova; OBN – občianska náuka; ch – chlapci; d – dievčatá; GEG – geografia; NBV – náboženská výchova