6. B

Triedna učiteľka: Mgr. Dagmara Poláková

 

Počet žiakov: 15

Rozvrh hodín:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondelok SJL MAT ANJ GEG VYV
Utorok ANJ SJL MAT DEJ TEV/THD d TEV/THD ch
Streda MAT OBN SJL BIO FYZ CGT
Štvrtok SJL MAT TEV/INF d TEV/INF ch GEG HUV ETV
Piatok MAT ANJ SJL DEJ NBV FYZ

 

MAT – matematika; FYZ – fyzika; SJL – slovenský jazyk a literatúra; INF – informatika; NEJ – nemecký jazyk; BIO – biológia; CGT – čitateľská gramotnosť; CHE – chémia; TEV – telesná výchova; HUV – hudobná výchova; ANJ – anglický jazyk; DEJ – dejepis; VYV – výtvarná výchova; OBN – občianska náuka; ch – chlapci; d – dievčatá; GEG – geografia; NBV – náboženská výchova