7.A

Triedna učiteľka: Mgr. Dana Motusová

 

Počet žiakov: 15

Rozvrh hodín:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondelok CHE NEJ/ANJ MAT SJL BIO VYV
Utorok DEJ ANJ MAT SJL TEV/THD TEV/THD ch ETV
Streda BIO MAT ANJ SJL HUV CUB
Štvrtok FYZ MAT SJL KAJ/NEJ NBV OBN
Piatok GEG ANJ MAT SJL INF/TEV INF/TEV

 

MAT – matematika; FYZ – fyzika; SJL – slovenský jazyk a literatúra; INF – informatika; NEJ – nemecký jazyk; BIO – biológia; CGT – čitateľská gramotnosť; CHE – chémia; TEV – telesná výchova; HUV – hudobná výchova; ANJ – anglický jazyk; DEJ – dejepis; VYV – výtvarná výchova; OBN – občianska náuka; ch – chlapci; d – dievčatá; GEG – geografia; NBV – náboženská výchova