7. B

Triedna učiteľka: Mgr. Kamila Praženková

 

Počet žiakov: 26

Rozvrh hodín:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondelok SJL KAJ/NEJ VYV MAT CHE BIO
Utorok ANJ DEJ SJL MAT TEV/THD TEV/THD ETV
Streda ANJ CHE SJL BIO MAT HUV
Štvrtok MAT SJL OBN KAJ/NEJ NBV FYZ
Piatok SJL GEG ANJ MAT INF/TEV INF/TEV

 

NEJ – nemecký jazyk; SJL – slovenský jazyk a literatúra; MAT – matematika; BIO – biológia; ANJ – anglický jazyk; GEG – geografia; CHE – chémia; TEV – telesná výchova; HUV – hudobná výchova; ETV – etická výchova; OBN – občianska náuka; INF – informatika; CGT – čitateľská gramotnosť; FYZ – fyzika; ch – chlapci; d – dievčatá, DEJ – dejepis; NBV – náboženská výchova; KAJ – konverzácia v anglickom jazyku