7. A

Triedna učiteľka: Mgr. Jarmila Masárová

 

Počet žiakov: 18

Rozvrh hodín:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondelok SJL CHE ANJ MAT INF TEVd TEVd
Utorok MAT SJL ANJ FYZ BIO HUV ETV
Streda DEJ CHE MAT KAJ SJL OBN
Štvrtok MAT GEG BIO SJL KAJ TEVch TEVch
Piatok SJL MAT THD ANJ VYV NBV

 

NEJ – nemecký jazyk; SJL – slovenský jazyk a literatúra; MAT – matematika; BIO – biológia; ANJ – anglický jazyk; GEG – geografia; CHE – chémia; TEV – telesná výchova; HUV – hudobná výchova; ETV – etická výchova; OBN – občianska: náuka; INF – informatika; CGT – čitateľská gramotnosť; FYZ – fyzika; ch – chlapci; d – dievčatá, DEJ – dejepis; NBV – náboženská výchova; KAJ – konverzácia v anglickom jazyku