8. A

Triedna učiteľka: Mgr. Štefánia Vymislická

 

Počet žiakov: 14

Rozvrh hodín:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondelok SJL MAT NEJ CHE DEJ TEV ch TEV ch
Utorok MAT SJL ANJ INF FYZ NBV
Streda ANJ SJL BIO MAT OBN TEV d TEV d
Štvrtok GEG MAT SJL NEJ CGT FYZ
Piatok MAT NEJ SJL ANJ SEE VUM

 

ANJ – anglický jazyk; NEJ – nemecký jazyk; DEJ – dejepis; SJL – slovenský jazyk a literatúra; MAT – matematika; BIO – biológia; TEV – telesná výchova; INF – informatika; CHE – chémia; ETV – etická výchova; GEG – geografia; FYZ – fyzika; OBN – občianska náuka; SEE – svet práce; CGT – čitateľská gramotnosť; VUM – výchova umením; NBV – náboženská výchova