8. A

Triedna učiteľka: Mgr. Soňa Rusnaková

 

Počet žiakov: 14

Rozvrh hodín:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondelok SJL MAT BIO TEV/ANJ TEV/ANJ FYZ
Utorok SJL MAT OBN INF INF/KAJ CHE
Streda MAT FYZ NBV SJL TEV/ANJ TEV/ANJ
Štvrtok DEJ SJL MAT CHE HUV KAJ KAJ
Piatok MAT VYV SJL ANJ/THD ANJ/THD GEG

 

ANJ – anglický jazyk; NEJ – nemecký jazyk; DEJ – dejepis; SJL – slovenský jazyk a literatúra; MAT – matematika; BIO – biológia; TEV – telesná výchova; INF – informatika; CHE – chémia; ETV – etická výchova; GEG – geografia; FYZ – fyzika; OBN – občianska náuka; SEE – svet práce; CGT – čitateľská gramotnosť; VUM – výchova umením; NBV – náboženská výchova