8. B

Triedna učiteľka: Mgr. Kamila Praženková

 

Počet žiakov: 14

Rozvrh hodín:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondelok DEJ NEJ/KAJ MAT SJL ANJ FYZ
Utorok BIO MAT SJL CHE TEV/THD TEV/THD ETV
Streda ANJ SJL MAT VYV GEG NBV
Štvrtok MAT ANJ SJL NEJ/KAJ FYZ HUV
Piatok MAT CHE OBN SJL TEV/INF TEV/INF

 

ANJ – anglický jazyk; NEJ – nemecký jazyk; DEJ – dejepis; SJL – slovenský jazyk a literatúra; MAT – matematika; BIO – biológia; TEV – telesná výchova; INF – informatika; CHE – chémia; ETV – etická výchova; GEG – geografia; FYZ – fyzika; OBN – občianska náuka; SEE – svet práce; CGT – čitateľská gramotnosť; VUM – výchova umením; NBV – náboženská výchova