9. A

Triedna učiteľka: Mgr. Dana Motusová

Počet žiakov: 24

Rozvrh hodín:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondelok SJL DEJ ANJ/TEV ANJ/TEV MAT MAT
Utorok SJL DEJ MAT KAJ/INF KAJ/INF NBV ETV
Streda MAT DEJ BIO SJL ANJ/TEV ANJ/TEV
Štvrtok GEG MAT SJL VYV OBN KAJ KAJ
Piatok CHE SJL MAT FYZ ANJ/THD ANJ/THD

 

OBN – občianska náuka; MAT – matematika; SJL – slovenský jazyk a literatúra; GEG – geografia; NEJ – nemecký jazyk; ANJ – anglický jazyk; TEV – telesná výchova; CHE – chémia; DEJ – dejepis; ETV – etická výchova; RUJ – ruský jazyk; FYZ – fyzikaa; THD – technika; INF – informatika; BIO – biológia; NBV – náboženská výchova; CvM – Cvičenia z matematiky